به اطلاع متقاضیان محترم که ثبت نام آنها بعنوان مربی در سامانه مرکز قطعی شده می رساند، جهت مصاحبه شفاهی و عملی فقط بر اساس ساعت تعیین شده در روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۳ در محل مرکز حضور یابند.

 

ضمنا روز و ساعت مصاحبه متقاضیان ماساژ حداکثر تا پایان وقت روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۲ بصورت تلفنی به اطلع متقاضیان خواهد رسید.

 

در صورت هرگونه سئوال با شماره ۰۹۱۱۹۱۱۲۱۵۰ تماس بگیرید.