ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ورزش و ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ. ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻣﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده، ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ورزﺷﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدي دارد. وﺟﻮد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از دردﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻼ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪن و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺧﻄﻮر ﻧﮑﻨﺪ، اﻣﺎ ﻋﺪم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﮑﻠﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﺪن در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻗﺎﻣﺘﯽ و اﯾﺠﺎد درد در ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﻃﺮﻓﯽ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮاي ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻓﺮاد در ورزش ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻣﺖ اﻓﺮاد از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻣﺖ اﻓﺮاد روش ﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد، وﻟﯽ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ روش ﻫﺎ از دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ روش ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪه اي دارﻧﺪ. از اﯾﻦ رو ﻓﺮاﻫﻢ اوردن اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ دﻗﯿﻖ و اﺳﺎن اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﮔﺮدن، ﻟﻮردوزﯾﺲ، اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﭘﺎ و… ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ تشخیص ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، درﻣﺎن را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد. دﻗﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮏ درﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﻗﺒﻠﯽ را دارد. اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼت و ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

کسب اطلاعات بیشتر و تعیین وقت

۰۹۱۱۹۱۱۲۱۵۰