نسبت دور کمر به دور لگن (WHR) یکی از معیارهای متعددی است که پزشکان می تواند برای تشخیص اضافه وزن از آن استفاده کنند. بر خلاف شاخص توده بدنی یا همان شاخص BMI، که نسبت وزن را به مجذور قد محاسبه می کند، نسبت WHR، نسبت دور کمر به دور لگن را اندازه گیری می کند. این عدد میزان چربی را در نواحی کمر، شکمی و باسن تعیین می کند. زمانیکه وزن بدن در ناحیه ی شکم و میانی بدن متمرکز شده باشد فرم بدن سیبی شکل(فرم رایج در مردان) نامیده می شود و زمانیکه وزن بدن در اطراف ران و باسن تجمع یابد فرم بدنی گلابی شکل(فرم رایج در زنان) نامیده می شود.

 

وجود اضافه وزن در هر جایی از بدن به یک میزان بر روی سلامت عمومی شما تاثیر نمی گذارد. به عنوان مثال افرادی که فرم بدن سیبی شکل دارند نسبت به افرادی که فرم بدن گلابی شکل دارند، در معرض خطر بیشتر برای ابتلا به بیماری های قلبی، دیابت نوع ۲ و مرگ زودرس هستند. بنابراین با این وجود حتی اگر BMI  در محدوده طبیعی باشد، خطر ابتلا به بیماری ها افزایش می یابد.

 

طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت WHR سالم به شرح زیر است:

 

  • ۰/۹ یا کمتر در مردان
  • ۰/۸۵ یا کمتر برای زنان

 

هم در مردان و هم در زنان نسبت دور کمر به دور لگن بالاتر از ۱٫۰، خطر ابتلا به بیماری های قلبی و سایر بیماری هایی را که با  اضافه وزن همراه هستند، افزایش می دهد.

 

 

نحوه اندازه گیری:

 

در ﻫﺮ دو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻫﺎي ﻓﺮد ﺟﻔﺖ ﺑﻮده ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و راﺣﺖ اﻳﺴﺘﺎده و ﻟﺒﺎس ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ آرام ﺑﻮده و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻚ دم ﻋﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.  ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ دو ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﻮد و در ﺻﻮرت وﺟﻮد  ﺗﻔﺎوت ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﺷﻮد  اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﺮار ﺷﻮد. دور ﻛﻤﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن (درﺳﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﺎف) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دور ﺑﺎﺳﻦ ﻳﺎ ران از ﭘﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد .

 

جدول نسبت دور کمر به دور لگن

 

 


برای محاسبه آنلاین نسبت دور کمر به لگن اینجا را کلیک نمایید.