حداکثر وزنه یا مقاومتی را که یک عضله یا گروه عضلانی میتواند فقط برای یک بار جابجا نماید، یک تکرار بیشینه مینامند. یک تکرار بیشینه می‌تواند مشخص نماید که حداکثر نیروی فرد چه قدر است و این روش برای تعیین برنده در رویدادهای مانند وزنه‌برداری است. یک تکرار بیشینه همچنین می‌تواند به عنوان یک حد بالایی به منظور تعیین «بار» برای یک تمرین مورد استفاده قرار گیرد.

 

تعیین یک تکرار بیشینه 

 

ابتدا وزنه ای را انتخاب مینمائیم که شخص توانایی جابجا نمودن آن را برای حداکثر ۱۰ تکرار به صورت صحیح داشته باشد(لازم به ذکر است که، در برخی از منابع محدودیت تکرار ذکر نشده، اما بهتر است که از تکرارهای بیشتر از ۱۰ استفاده نشود). سپس از طریق یکی از فرمولهای زیر یک تکرار بیشینه را بدست میآوریم.

 

راه حل اول:

 

 

راه حل دوم:

 

 

مثال: ۱RM فرد برای ۱۰۰ کیلوگرم وزنه با ۵ تکرار در حرکت پرس سینه برابر است با:

 


برای محاسبه آنلاین یک تکرار بیشینه اینجا را کلیک نمایید.