مرکز تخصصی تندرستی و علوم ورزشی کاسپین

امروز چهارشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۸

کلاس ها

فيلتر هاي جستجو

رشته ها

ورزش کودکان

4 جلسه - 50 هزار تومان
پنج شنبه
xxx xxx
10 الی 11:15
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال

12 جلسه - 300 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
10 الی 11:15
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال

12 جلسه - 300 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
11:30 الی 12:15
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال

12 جلسه - 300 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
14:15 الی 15:30
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال

12 جلسه - 300 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
17:15 الی 18:30
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال

12 جلسه - 300 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
xxx xxx
10 الی 11:15
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال

12 جلسه - 300 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
xxx xxx
11:30 الی 12:45
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال

12 جلسه - 300 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
xxx xxx
14:15 الی 15:30
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال

12 جلسه - 300 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
19 الی 20:15
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال

12 جلسه - 300 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
20:30 الی 21:45
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال

12 جلسه - 300 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
xxx xxx
16 الی 17:15
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال گروه ۲

12 جلسه - 300 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
جواد اشرفی
20:30 الی 21:45
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال گروه ۱

12 جلسه - 300 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
19 الی 20:15
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

CrossFit ویژه شهروندان سنین ۱۵-۳۰ سال

12 جلسه - 150 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
xxx xxx
12:45 الی 14
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات معلق ویژه بانک ها

12 جلسه - 120 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
17:15 الی 18:30
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات معلق ویژه فرهنگیان

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
xxx xxx
14:15 الی 15:30
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام
 
  • صفحه 1 از 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >