مرکز تخصصی تندرستی و علوم ورزشی کاسپین

امروز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

کلاس ها

فيلتر هاي جستجو

رشته ها

تمرینات فانکشنال گروه ۱۲

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
مسعود خداياري
20:30 الی 21:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال گروه ۱۱

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
مسعود خداياري
19 الی 20:15
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال گروه ۸

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
جواد اشرفی
20:30 الی 21:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال گروه ۱۰

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
مسعود خداياري
17:30 الی 18:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال گروه ۹

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
جواد اشرفی
22 الی 23:15
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال گروه ۷

8 جلسه - 100 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه
جواد اشرفی
19 الی 20:15
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال گروه ۶

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
حسین روحی
17:30 الی 18:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال گروه ۵

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
حسین روحی
16 الی 17:15
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال گروه ۴

12 جلسه - 120 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
حسین روحی
22 الی 23:15
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال گروه ۳

12 جلسه - 120 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
حسین روحی
20:30 الی 21:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال گروه ۲

12 جلسه - 120 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
حسین روحی
19 الی 20:15
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال گروه ۱

12 جلسه - 120 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
جواد اشرفی
19 الی 20:15
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام