مرکز تخصصی تندرستی و علوم ورزشی کاسپین

امروز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

کلاس ها

فيلتر هاي جستجو

رشته ها

تمرینات فانکشنال ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه و پزشکان

12 جلسه - 120 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
17:15 الی 18:30
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه و پزشکان

4 جلسه - 50 هزار تومان
پنج شنبه
xxx xxx
10 الی 11:15
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال ویژه فرهنگیان

12 جلسه - 120 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
14:15 الی 15:30
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال ویژه کارکنان دولت

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
xxx xxx
14:15 الی 15:30
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال xxx

12 جلسه - 120 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
8:30 الی 9:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال xxx

12 جلسه - 120 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
12:45 الی 14
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال xxx

8 جلسه - 100 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه
xxx xxx
11:30 الی 12:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال ویژه شهروندان سنین ۵۰-۳۰ سال

12 جلسه - 120 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
10 الی 11:15
9 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال ویژه شهروندان سنین ۳۰-۱۵ سال

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
xxx xxx
8:30 الی 9:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال ویژه شهروندان سنین ۳۰-۱۵ سال

12 جلسه - 120 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
11:30 الی 12:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال کلاس خصوصی ویژه

12 جلسه - 150 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
xxx xxx
11:30 الی 12:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال کلاس خصوصی ویژه

12 جلسه - 150 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
15:45 الی 17
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام