مرکز تخصصی تندرستی و علوم ورزشی کاسپین

امروز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

کلاس ها

فيلتر هاي جستجو

رشته ها

تمرینات معلق ویژه بانک ها

12 جلسه - 120 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
17:15 الی 18:30
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات معلق ویژه فرهنگیان

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
xxx xxx
14:15 الی 15:30
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات معلق ویژه فرهنگیان

4 جلسه - 50 هزار تومان
پنج شنبه
xxx xxx
11:30 الی 12:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات معلق ویژه شهروندان سنین ۵۰-۳۰ سال

12 جلسه - 120 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
12:45 الی 14
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات معلق ویژه شهروندان سنین ۵۰-۳۰ سال

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
xxx xxx
8:30 الی 9:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات معلق ویژه شهروندان سنین ۳۰-۱۵ سال

12 جلسه - 120 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
8:30 الی 9:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات معلق ویژه شهروندان سنین ۳۰-۱۵ سال

12 جلسه - 120 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
10 الی 11:15
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات معلق ویژه شهروندان سنین ۳۰-۱۵ سال

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
xxx xxx
12:45 الی 14
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام